HAPPY BEATITUDES
Aug 1, 1973 - 4:45 pm (EDT)
Washington, DC