PROMISES TO KEEP
Aug 1, 1975 - 4:45 pm (EDT)
Minneapolis, MN